Statut Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich

Poniżej znajdą Państwo statut Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich. Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania dotyczące naszej organizacji.

O nas

Statut

Statut Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich

Poniżej znajdą Państwo statut Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich. Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania dotyczące naszej organizacji.

 1. Nazwa, siedziba i rok budżetowy
 • Stowarzyszenie nosi nazwę ‘Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich’ (‘Deutsch-Polnische Gesellschaft Bundesverband’) i jest zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń na terenie Republiki Federalnej Niemiec pod nazwą ‘Deutsch-Polnische Gesellschaft Bundesverband e.V.’
 • Stowarzyszenie zrzesza towarzystwa polsko-niemieckie, osoby prywatne oraz instytucje wspierające cel Stowarzyszenia.
 • Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Berlinie.
 • Rok budżetowy jest rokiem kalendarzowym.

 

 1. Cele Stowarzyszenia
 • Celem Stowarzyszenia jest wspieranie dialogu między Polakami a Niemcami. Stowarzyszenie działa też na rzecz integracji Polski w ramach wspólnoty europejskiej, w szczególności w zakresie polityki, gospodarki, nauki i kultury.
 • Cele statutowe realizowane są m.in. przez:
 1. wymianę informacji w zakresie polityki, gospodarki, nauki, kultury i nauk społecznych, która ma służyć wspieraniu porozumienia między Polską a Niemcami;
 2. wydawanie publikacji informujących opinię publiczną o porozumieniu między Polską a Niemcami oraz umożliwiających wymianę myśli i poglądów;
 3. promowanie spotkań między obywatelami Niemiec i Polski, przede wszystkim poprzez wspieranie programów wymiany młodzieży i naukowców.

3. Organizacja pożytku publicznego

 • Stowarzyszenie realizuje wyłącznie i bezpośrednio cele pożytku publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszelkie zyski mogą być wykorzystywane wyłącznie do realizacji celów statutowych. Członkowie nie otrzymują udziału w zyskach ani żadnych korzyści finansowych. Stowarzyszenie nie może przekazać członkom ani osobom trzecim funduszy na cele niezgodne ze statutem ani nieproporcjonalnie wysokiego wynagrodzenia.

 

 

 1. Finanse

4.1. Stowarzyszenie pobiera od swoich członków składki członkowskie. Walne zgromadzenie członków określa wysokość składek dla członków stowarzyszonych, korporacyjnych, zwyczajnych i wspierających.

4.2. Składki członkowskie za każdy rok kalendarzowy należy uiścić do 31 marca danego roku.

 1. Członkostwo

5.1. Stowarzyszenie składa się z:

 1. a) członków stowarzyszonych,
 2. b) członków korporacyjnych,
 3. c) członków zwyczajnych,
 4. d) członków wspierających.

5.2. Członkiem stowarzyszonym może zostać stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, będące towarzystwem polsko-niemieckim lub inną, podobną instytucją, którego zakres działania na obszarze funkcjonowania instytucji jest zasadniczo zgodny z celami Federalnego Związku. (por. 2. Cele stowarzyszenia)

5.3. Członkiem korporacyjnym może zostać jednostka administracji terytorialnej, instytucja, urząd, podmiot gospodarczy, zrzeszenie, zakład, fundacja oraz podobne instytucje, które są gotowe działać na rzecz realizacji celów stowarzyszenia.

5.4. Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna oraz prawna, która jest gotowa działać na rzecz realizacji celów stowarzyszenia.

5.5. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna i prawna, która chciałaby działać na rzecz realizacji celów stowarzyszenia, nie zostając przy tym członkiem zwyczajnym.

5.6. Wniosek o członkostwo należy skierować do Zarządu, który podejmuje decyzję zwykłą większością głosów.

5.7. Członkowie są zobowiązani do współpracy na rzecz realizacji celów statutowych oraz do uiszczania składki członkowskiej.

5.8. Na Walnym Zgromadzeniu członkowie stowarzyszeni mają po jednym głosie za każdą rozpoczętą dziesiątkę własnych członków, natomiast członkowie korporacyjni oraz zwykli – po jednym głosie.

5.9. Członkostwo wygasa poprzez utratę zdolności do czynności prawnych, wystąpienie albo wykluczenie ze stowarzyszenia lub śmierć.

5.10. Wykluczenie członka może nastąpić w przypadku, gdy jego działania szkodzą Stowarzyszeniu lub z innego ważnego powodu. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów po uprzednim wysłuchaniu członka, którego to dotyczy.

5.11. Wystąpienie ze Stowarzyszenia należy zgłosić Zarządowi w formie pisemnej w terminie do 3 tygodni przed końcem roku kalendarzowego.

5.12.W przypadku ustąpienia, rozwiązania lub zakończenia działalności stowarzyszenia, członkowie nie mają roszczenia do majątku stowarzyszenia.

 1. Organy Stowarzyszenia

Organami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zgromadzenie
 • Zarząd
 • Kuratorium
 • Organ doradczy
 1. Walne Zgromadzenie

7.1. Walne Zgromadzenie członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie przyjmuje sprawozdanie roczne oraz podejmuje decyzje dotyczące:

 1. a) sprawozdania skarbnika;
 2. b) udzielenia absolutorium Zarządowi;
 3. c) wszystkich pozostałych środków przewidzianych w statucie.

7.2. Walne Zgromadzenie w trybie zwyczajnym zwołuje się przynajmniej raz do roku.

7.3. Walne Zgromadzenie w trybie nadzwyczajnym zwołuje się z inicjatywy Zarządu lub w przypadku, gdy z uzasadnionej przyczyny zażąda tego na piśmie przynajmniej 30% głosów Walnego Zgromadzenia.

7.4. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w formie pisemnej z wyprzedzeniem przynajmniej 4 tygodni. Termin ten nalicza się od momentu wysłania wezwania, które musi zawierać porządek obrad.

7.5. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy Przewodniczący Zarządu, lub, w razie jego nieobecności, jego Zastępca.

7.6. Postanowienia Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej. W przypadku równej ilości głosów wniosek uważa się za odrzucony.

7.7. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli zostało zwołane zgodnie ze statutem i uczestnicy zostali powiadomieni o nim w odpowiednim terminie.

7.8. Członkowie stowarzyszeni mogą głosować wyłącznie jednomyślnie.

7.9. Zmiany w statucie wymagają większości 2/3 głosów obecnych. Wprowadzenie zmian do statutu jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy zapowiedziano je wcześniej w porządku obrad.

7.10. Z obrad Walnego Zgromadzenia zostaje sporządzony protokół, który nastęnie podpisuje przewodniczący oraz protokolant.

 1. Zarząd

8.1. Zarząd składa się z przewodniczącego, trzech zastępców przewodniczącego, skarbnika oraz członków zarządu, których liczbę określa walne zgromadzenie.

8.2. Za zarząd w rozumieniu §26 BGB uważa się przewodniczącego, zastępców oraz skarbnika. Zarząd reprezentowany jest w sprawach sądowych oraz pozasądowych przez przewodniczącego wraz z zastępcą lub skarbnikiem.

8.3. Do prowadzenia bieżących spraw Zarząd może wyznaczyć dyrektora, może także korzystać z biura. Zarząd przyjmuje swój regulamin wewnętrzny. Wyznaczony dyrektor bierze udział w posiedzeniach Zarządu w charakterze doradczym.

8.4. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie na okres 2 lat.Po upływie kadencji zarząd pełni dalej swoją funkcję aż do momentu wybrania przez walne zgromadzenie nowego Zarządu.

8.5. Dopuszczalny jest ponowny wybór Zarządu w tym samym składzie na drugą kadencję.

8.6. Decyzje Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.

8.7. Dla zdolności do podejmowania decyzji przez Zarząd wymagana jest obecność większości członków Zarządu. Decyzje mogą też być podejmowane w procedurze obiegowej.

8.8. Zarząd prowadzi bieżące sprawy stowarzyszenia. W szczególności do jego zadań należy wydawanie cyklicznej publikacji oraz określanie jej treści.

9. Kuratorium

9.1. Angażując się w sprawy stowarzyszenia, ważne osobistości istotnie wspierają jego cele statutowe. Dlatego członkami Kuratorium powinny być osoby, które w swojej dotychczasowej działalności wykazały, że bliska jest im problematyka porozumienia między Niemcami i Polakami.

9.2. Każdy członek Stowarzyszenia jak również Zarząd mają prawo zaproponować ważną osobistość jako członka Kuratorium.

9.3. Członkowie Kuratorium wybierani są przez Zarząd. Przed każdymi nowymi wyborami Zarząd ustala z góry liczbę członków Kuratorium.

9.4. Kadencja Kuratorium trwa trzy lata. Spośród swoich członków Kuratorium wybiera przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego.

10. Sprawozdanie finansowe

Walne Zgromadzenie wybiera trzech audytorów na okres roku. Tylko dwóch z nich może zostać ponownie wybranych na kolejną kadencję. Audytorzy mają prawo wglądu w dokumentację księgową oraz kasową w dowolnym momencie. Audytu rocznego sprawozdania finansowego zarządu dokonuje co namniej dwóch audytorów, którzy następnie zdają raport na W0alnym Zgromadzeniu.

11. Organ doradczy

Zarząd może powołać organ doradczy. Jego zadaniem jest służenie Zarządowi radą w ważnych kwestiach fachowych. Dlatego w jego skład powinny wejść osoby, które mogą wspomóc realizację celów Stowarzyszenia swoimi wyjątkowymi umiejętnościami i doświadczeniem.

12. Rozwiązanie

Decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia może zostać podjęta wyłącznie na Walnym Zgromadzeniu, które zostało zwołane specjalnie w tym celu. Decyzja o rozwiązaniu wymaga większości 2/3 głosów obecnych.

13. Przeznaczenie majątku stowarzyszenia

W przypadku rozwiązania, anulowania lub zniknięcia celu istnienia Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie, po dopełnieniu wszelkich zobowiązań, przekazuje majątek Stowarzyszenia na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, która przeznaczy go na wspieranie porozumienia między narodami. Decyzje dotyczące przyszłego przeznaczenia majątku mogą być podejmowane dopiero po uzyskaniu zgody urzędu skarbowego.

14. Zmiany statutu

Zmiany wymagane przez sąd prowadzący rejestr lub urząd skarbowy mogą być wprowadzane przez Zarząd (przewodniczącego i zastępcę) bez konsultacji z Walnym Zgromadzeniem. W tym zakresie zarządowi udziela się wyraźnego upoważnienia.